Onze missie en visie

Missie

SMD werkt in de samenleving waarin alle mensen, jong en oud, veilig kunnen opgroeien, leren, werken, recreëren en dus actief kunnen zijn in hun buurt, dorp of stad. 

Wij ondersteunen mensen (tijdelijk) als zij belemmeringen ondervinden in het dagelijks leven, zodat zij op basis van hun interesses en talenten hun leven kunnen inrichten midden in de samenleving en onder eigen regie. Wij leveren laagdrempelige ondersteuning of organiseren dit met inwoners, het netwerk of partners. In de rol als wijkcoach zetten wij ons maatschappelijk vakmanschap in voor een veilige, tolerante en plezierige leef, woon- en werkomgeving, verbinding en samenwerking. 

Visie

De inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen optimaal kan deelnemen, welkom is, zijn talent kan inzetten, kan leren, werk kan verrichten en kan bijdragen. Verschillen tussen mensen worden gezien als mogelijkheden, niet als problemen die opgelost moeten worden. Een inclusieve samenleving start daarom bij het herkennen van de verschillen tussen mensen. Niemand wordt uitgesloten, op grond van wat voor label dan ook (beperking, gender, leeftijd, culturele achtergrond, economische status, etc.). De samenleving stelt zich tot taak de belemmeringen weg te nemen die participatie in de weg staan, liever dan aangepaste trajecten aan te bieden. 

De buurt is daarbij de ideale maat en kan ruimte bieden aan meer initiatieven, verbindingen binnen de bestaande of nieuwe informele relaties. Wijkinitiatieven, bedrijven, scholen en verenigingen weerspiegelen de diversiteit van alle bewoners in de wijk.

Wij werken aan voorzieningen waar alle inwoners gebruik van kunnen maken in de leef-, leer- en werkomgevingen op school, in de opleiding, op de werkvloer, in verenigingen en in wijken. Alle voorzieningen zijn fysiek toegankelijk en stellen mensen in staat onderdeel te zijn van sterke sociale netwerken. 

Daarnaast wordt er extra ondersteuning geboden aan individuele burgers en gezinnen die dat nodig hebben. Deze is erop gericht dat mensen op basis van hun interesses en talenten onder eigen regie en naar eigen inzicht een leven op kunnen bouwen midden in de samenleving. Voor sommige mensen betekent dat simpele ondersteuning bij aankleden ’s ochtends, of extra hulpmiddelen voor mobiliteit en vervoer zodat zij naar hun werk, school, club of vereniging kunnen. Anderen hebben meer ondersteuning nodig.

Samenwerkingspartners

159.000 inwoners

Gemeente Enschede

Diverse zorgaanbieders

Huisartsen

Integrale Kindcentra (IKC) 

Voortgezet onderwijs

Speciaal onderwijs

Politie

Woningcorporaties

JBOV (Jeugdbescherming Overijssel)

Wijkraden

Welzijnsorganisaties

GGD

Sportverenigingen

Veilig Thuis Twente

De Nieuwe Organisatie Almelo (DNO)

Wijkracht Hengelo