Woonstap

Contact met WoonStAP neem je op via de mail: woonstap@enschede.nl

 

WoonStAP is het samenkomen van zorg en wonen in Enschede waarbij alle problematiek en risico’s rondom problemen met huisvesting worden besproken, zonder dat de woningzoekende hierop veroordeeld wordt. Een unieke manier van samenwerking tussen de Enschedese woningcorporaties, de gemeente Enschede en de maatschappelijke opvang.

Waar problemen met huisvesting in het verleden het onmogelijk maakten te huren, wordt nu gezocht naar de oorzaken van de huisvestigingsproblematiek. WoonStAP zoekt samen met de woningzoekende, de zorgaanbieder en de woonconsulent naar de oorzaken waarbij het niet alleen gaat om een huurschuld, overlast of  bijvoorbeeld hennepteelt, maar vooral om de aanpak van de onderliggende oorzaak. Deze analyse vormt de basis voor het plan van aanpak en kunnen passende middelen ingezet worden om terugval te voorkomen.

WoonStAP monitort de gemaakte afspraken die als voorwaarde worden gesteld bij het aangaan van een huurcontract en middels een clausule zijn vastgelegd. Dit bevordert het duurzaam wonen. Daarnaast versterkt het de samenwerking tussen de hulpverlener en de woonconsulent.

Om voor WoonStAP in aanmerking te komen dient de hulpverlener een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier in. In het wekelijks overleg wordt de aanmelding besproken en – behorende tot de doelgroep – uitgenodigd voor een intakegesprek.

Na het intakegesprek wordt gekeken of en zo ja, hoe de woningzoekende bemiddelbaar kan worden gesteld. Hierbij zijn meerdere mogelijkheden;

-          De belemmering wordt opgeheven en cliënt kan weer reageren op woningen.

-          De belemmering wordt opgeheven en van cliënt wordt verwacht dat hij een
           bepaalde periode zelf op woningen reageert. Indien cliënt binnen deze periode nog
           geen woning gevonden heeft wordt hij daarna door WoonStAP aan een woning
           geholpen.

-          De belemmering wordt opgeheven en WoonStAP zorgt voor een woning.

Wanneer WoonStAP de cliënt (nog) niet bemiddelbaar stelt omdat de woningzoekende er nog niet aan toe is om weer zelfstandig te wonen, wordt een behandelplan opgesteld met voorwaarden. Wanneer hieraan is voldaan kan de woonbelemmering alsnog worden opgeheven.

Tijdens de periode dat de woningzoekende huurt met een WoonStAP clausule monitort WoonStAP het wonen door middel van evaluatiegesprekken. Deze werkwijze draagt ertoe bij dat terugval in het oude leefpatroon tot een minimum wordt beperkt en de inwoner een nieuwe start kan maken.

Rene en Marloes.png