Doorstroomwoningen

Doel

Het inzetten van doorstroomwoningen voor inwoners die tijdelijk geen verblijfplaats hebben. De doorstroomwoning is een woning waar bewoners onder voorwaarden en onder begeleiding van een wijkcoach tijdelijk kunnen verblijven. Deze tijdelijke noodvoorziening wordt alleen ingezet om onnodige duurdere alternatieven (zoals maatschappelijke opvang, pleegzorg of crisisplaatsing) te voorkomen. In Enschede zijn zes doorstroomwoningen verspreid over de stad.


Werkwijze doorstroomwoningen

Bewoners kunnen voor een periode van maximaal 6 weken overbruggen in een doorstroomwoning als duurdere alternatieven de enige mogelijkheid zijn. Stilzwijgend kan de woning steeds met 1 week worden verlengd. Er wordt geen huur gevraagd, wel moet er volledige medewerking zijn om zo snel mogelijk naar een eigen woning door te stromen. De afwegingen van dit laatste punt worden in regelmatige evaluaties besproken.


Waarom een doorstroomwoning

Afgezien van de hoge kosten die maatschappelijke opvang of pleegzorg met zich meebrengen, zijn er nog meer nadelige effecten. De belangrijkste hiervan zijn:

  • Isolatie (door schaamte gevoel)
  • Omgeving met drugs-/drankgebruik
  • Ongeschikt voor gezinnen met kinderen

Door plaatsing in een dergelijke setting komt het regelmatig voor dat de ontwikkeling van een bewoner stopt of zelfs achteruit gaat.

Daarnaast kunnen ook mensen in de doorstroomwoning geplaatst worden die tijdelijk uit de thuissituatie moeten worden geplaatst. Dit kan duurdere crisisopvang voorkomen.

Door het project kan de bewoner tijdelijk gebruik maken van de doorstroomwoning met onder andere de volgende voordelen:

  • Verblijf in een “normale” omgeving;
  • Het sociale netwerk blijft beschikbaar;
  • Kinderen kunnen naar dezelfde school blijven gaan en met hun vriendjes blijven spelen;
  • Er worden goede afspraken gemaakt ten aanzien van eigen inzet als tegenprestatie voor het verblijf. Vaak is dit in de vorm van het accepteren van hulp maar soms worden ook aanvullende afspraken gemaakt.

 

Ingezette capaciteit

De coördinatie van de doorstroomwoningen wordt gedaan door de coördinator doorstroomwoningen.

De coördinator doorstroomwoningen zorgt ervoor dat het proces vanaf aanmelding bij het project tot het vertrek uit de woning soepel verloopt qua verblijf. De wijkcoach houdt de regie over de zorg. Bij toelating tot het project hebben inwoners waarbij de urgentie het hoogst is voorrang.